Geschiedenis Lierdal

Hoe het Lierdal ontstond

Het Lierdal is ontstaan door bosontginning van de uitgestrekte moerassige streek die bekend stond als Het Broek. De ontgonnen grond bestond uit zand dat vanaf de stuwwal naar de Maas was afgespoeld. 

Ten zuiden van Malden lagen de broekgronden wat hoger waardoor ze minder drassig waren. Vooral in dit gebied werd vanaf de 13e eeuw bos gekapt om plaats te maken voor boerderijen. Langs de percelen kwamen stegen die als erfafscheiding en doorgang voor kleinvee dienst deden. Er ontstond een kampenlandschap met hagen, houtwallen, struweel en bosjes. Een onregelmatige, kleinschalige verkavelingsstructuur zorgde voor grote variatie in openheid en beslotenheid.

Wegen, paden en grenzen

Op de topografische kaart die in 1803 in opdracht van Napoleon werd gemaakt, staan het Maldensche Broek en het Heumensche Broek aangegeven.

Oostelijk van het Maldensche Broek loopt een weg die toegang geeft tot zandpaden die we nu nog kennen als de Lierseweg, de Bovendorpseweg en de Bagijnstraat/Lierweg. 

Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo werden in 1815 de lands- en provinciegrenzen van het Koninkrijk der Nederlanden vastgesteld. De grens tussen Limburg en Gelderland bleef waar hij al sinds de 12e eeuw had gelegen: langs de zuidrand van Heumensoord en langs de Kuilseweg afbuigend naar het zuiden. Van de boswal die fungeerde als grensafscheiding is ten zuiden van Heumensoord nog een deel terug te vinden.

Bij de Kluis aan de noordzijde van Malden lag in 1945 een vliegveld van de geallieerden. Op de website airstrip-b91.nl/fotos/luchtfotos/ staat een luchtfoto van Malden, Molenhoek en het Maas-Waal kanaal. Op de vierde foto zie je links het Maas-Waalkanaal en rechts de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Parallel aan het kanaal loopt de Rijksweg Nijmegen-Venlo waarlangs de bebouwing van Malden ligt. Ook bosgebied Heumensoord is goed te herkennen. Aan de grens bij de Kuilseweg is een grote in Limburg gelegen boomgaard te zien. Deze viel aan het eind van de twintigste eeuw ten prooi aan zandwinning. Een deel van die plek staat nu bekend als De Kuil waar landgoed De Lage Lier in ontwikkeling is.


In bovenstaande tekst is gebruik gemaakt van: Henk Blauw, Van Molenhoek tot Malden, Over historie en natuur, Vereniging Bos en Kuil, 2011.